Sekretessmeddelande

Wavin Sekretessmeddelande

Ikraftträdande: 12/01/2022

Detta är sekretessmeddelandet för Wavin BV (Stationsplein 3, 8000AD, Zwolle, Nederländerna) och dess dotterbolag (härefter: "Wavin" , "vi" , "vårt" eller "oss" ).  Detta sekretessmeddelande (“meddelande”) beskriver på vilket grundval vi behandlar dina personuppgifter när du köper våra produkter eller tjänster, besöker våra lokaler, använder våra applikationer (t.ex. lojalitetsappen och Sentio-appen), interagerar med oss eller på annat sätt gör användning av våra tjänster (t.ex. webbinarier, utbildning, mässor osv.) ("tjänster") eller är en Wavin-leverantör.  Wavin-entiteten som är ansvarig och fungerar som "dataansvarig" (dataoperatör) för de personuppgifter som samlas in mot bakgrund av tillhandahållandet av tjänsterna, är den Wavin-entitet som du har ingått ett avtal med vars anläggningar eller webbplats(er) du har besökt eller som du har interagerat med på något annat sätt. En översikt över tillämpliga ansvariga Wavin-entiteter och, i förekommande fall, deras företrädare finns här

1. PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN 

I detta meddelande avser "personuppgifter" all information genom vilken vi kan identifiera dig som individ. De personuppgifter vi samlar in om dig när du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster inkluderar följande:  

 • Din personliga information, inklusive kontaktuppgifter. Detta inkluderar ditt för- och efternamn, titel, kön, befattningstitel, företagsnamn, adress, e-postadress, telefonnummer och ”myWavin” -kontoinformation, inklusive användarnamn (e-postadress) och lösenord. 
 • Dina kontrakt/ekonomiska detaljer. Kontraktet och finansiell information som har avslöjats för oss och kan länkas till dig som kundrepresentant, till exempel avtalsinformation, betalningsmetod, betalningar som ska betalas eller betalas in (inklusive fakturainformation), uppgifter om behöriga personer på kontona, betalningstransaktionsreferens, transaktionsdata inklusive transaktionshistorik, ditt tillstånd från företaget du representerar och, om tillämpligt, din identitetshandling (pass eller körkort).
 • Inspelning av videofilmer. När du kommer in eller i byggnader eller lokaler spelas du in av våra videoövervakningssystem (CCTV). Du kan också spela in på videofilmer under evenemang eller mässor som vi organiserar och under vilka vi gör videofilmer.
 • Logg av besökare i våra lokaler. Detta inkluderar för- och efternamn, ankomst- och avgångstid och, om tillämpligt, fordonets registreringsnummer. 
 • Din användning av våra tjänster. Vi samlar in information om din användning av våra tjänster, till exempel vilka köp du gör för ditt företags räkning, belopp och datum för ditt köp, produkten eller tjänsten du köper, inköpsort, produktanvändning, funktionsklassificering osv. 
 • Din bild. På begäran samlar vi in din bild för att identifiera dig som kundrepresentant. 
 • Data samlas in automatiskt. När vi besöker vår webbplats samlar vi in data automatiskt via din webbläsare eller enhet, genom att använda cookies och annan teknik för att spåra besökare på webbplatsen och för att samla in information om din användning av vår webbplats. Sådan information inkluderar, en identifierare som motsvarar din enhet, din IP-adress, information om den enhet du använder (t.ex. operativsystem, modell, språkinställning), varaktighet, frekvens, användningstid, klicka igenom information (hur du bläddrar igenom och använda vår webbplats) och/eller region. Vänligen läs vårt Cookie-meddelande om du vill veta mer om de cookies vi använder för vår webbplats och för att hantera dina cookie-inställningar.
 • Dina kommunikationsdata. Dina förfrågningar, eventuella klagomål du kan ha och andra uppgifter om åtaganden som vi får när du kommunicerar med oss via e-post, telefon, online eller via sociala medier.
 • Alla andra personuppgifter. Detta inkluderar alla personuppgifter som du avslöjar för oss under ditt avtal med oss, antingen frivilligt eller på begäran.  

2. VAD VI GÖR MED DINA PERSONUPPGIFTER

Wavin samlar in och använder dina personuppgifter för nedanstående ändamål och på laglig grund.  


För genomförandet av vårt avtal med dig: För att genomföra det avtal som vi ingått eller kommer att ingå med dig på ditt företags vägnar och att förse dig med den information och de tjänster du begär. Till exempel kommer vi att behöva behandla dina personuppgifter för att kunna leverera produkter och fakturor, hålla kontakten med dig, hantera och hantera förfrågningar, hantera ditt "myWavin"-konto, tillhandahålla (teknisk) support eller kundservice, underlätta webbinarier, utbildning eller mässor, ge viktig information om tjänsterna osv. 


För våra legitima kommersiella intressen: Detta inkluderar följande: 

 • att skicka (personlig) marknadsföring (t.ex. nyhetsbrev via e-post) till våra befintliga kunder i syfte att annonsera våra produkter och tjänster eller på annat sätt interagera med våra kunder för marknadsföring eller kommersiella ändamål (t.ex. via e-post, telefon eller papperstryck), förutsatt att du har inte valt bort det. 
 • att hantera vårt interna klientdatabas (CRM)-system för att hålla reda på vår ekonomi och tjänster. 
 • för att anpassa våra tjänster, inklusive online-beställning, beräkningsverktyg, BIM-innehåll, e-utbildning tekniska ritningar och/eller prislistor. 
 • för att bättre förstå dig som kund (kundoptimering). Detta gör det möjligt för oss att bedöma vad som kan intressera dig, mäta eller förstå effektiviteten av reklam vi betjänar dig och andra och för att leverera relevant och riktad reklam (både på vår egen webbplats och på andra webbplatser (inklusive sociala medier)).  
 • för att driva och utöka vår affärsverksamhet och tjänster. 
 • för att få feedback på våra produkter och tjänster och utveckla och förbättra kvaliteten på våra tjänster (t.ex. genom att göra kundundersökningar). 
 • att driva företagets policyer och rutiner, till exempel för utbildning och lärande. 
 • för att säkerställa och skydda integriteten, säkerheten och säkerheten för våra system, byggnader och lokaler. Detta inkluderar förhindrande av obehöriga från att komma åt våra lokaler och skydda våra anläggningar.  
 • för att göra det möjligt för oss att göra företagstransaktioner, såsom fusioner, försäljning, omorganisationer, överföring av våra tillgångar eller verksamhet eller förvärv.
 • andra legitima affärsändamål som tillåts av tillämplig lag. 

i den mån vi förlitar oss på våra legitima intressen för att använda dina personuppgifter, har du rätt att invända mot sådan användning, och vi måste stoppa sådan behandling om vi inte antingen kan visa tvingande legitima skäl för användningen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller där vi behöver behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.  

Användning av information baserat på ditt samtycke: Vi kan använda dina personuppgifter som avses ovan i avsnittet "Personuppgifter vi samlar in" för att skicka marknadsföringskommunikation (till exempel nyhetsbrev, kampanjer, nyheter om produkter eller serviceuppdateringar) via e-post, andra elektroniska medel eller telefon, under förutsättning av ditt samtycke (t.ex. mot bakgrund av vårt nyhetsbrevsprenumeration). 

Vi kan också be om ditt samtycke för att behandla vissa personuppgifter för andra specifika ändamål. Om vi gör det kommer vi att ge dig fullständig information om de personuppgifter som vi vill behandla och anledningen till att vi behöver dem, så att du noga kan överväga om du vill godkänna.  

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke; se avsnitt 7nedan angående dina rättigheter. 


För att uppfylla våra juridiska skyldigheter: All information som avses ovan i avsnittet "personuppgifter vi samlar in" kan användas för att följa en juridisk skyldighet som vi är föremål för, till exempel att behålla lämpliga företagsregister, följa en laglig begäran från statliga och offentliga myndigheter och för att följa gällande lagar och förordningar eller på annat sätt krävs enligt lag. 

3. HUR VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER 

För att uppfylla de syften som beskrivs ovan delar vi då och då dina personuppgifter med andra företag som hjälper oss att leverera våra tjänster. Dessa företag har tillgång till dina personuppgifter, men endast när det är strikt nödvändigt för att de ska kunna utföra sina tjänster. Vi gör detta endast när detta är strikt nödvändigt och vi säkerställer att vi, innan vi delar dina personuppgifter, ingår avtal med dessa företag. Dessa företag är: 

 • Andra enheter inom Wavin Group. Vi kommer att dela dina personuppgifter internt mellan de ansvariga Wavin-entiteterna i den utsträckning som krävs för interna administrativa ändamål, förvaltningsändamål eller andra affärsrelaterade ändamål som beskrivs i detta meddelande. En översikt över de relevanta ansvariga Wavin-entiteterna hittar du här
 • Tjänsteleverantörer och bearbetare. Vi anlitar då och då tredjepartsleverantörer, inklusive:
  • Affärspartners, leverantörer (t.ex. IT-tjänsteleverantörer) och underleverantörer för utförandet av kontrakt som vi ingår med dem eller för att tillhandahålla tjänster för vår räkning; 
  • Professionella rådgivare (inklusive utan begränsning skatt, juridiska eller andra företagsrådgivare som tillhandahåller professionella tjänster till oss); 
  • Finansinstitut, mestadels för att utföra kreditrelaterade undersökningar avseende våra kunder; 
  • Telemarketingföretag och andra reklamföretag som hjälper oss eller som bedriver marknadsföringsaktiviteter för vår räkning; och/eller 
  • Analys- och sökmotorleverantörer som hjälper oss att förbättra och optimera vår webbplats och tjänster.  


  När de tillhandahåller sina tjänster kommer de att komma åt, ta emot, underhålla eller på annat sätt behandla personuppgifter för våra räkning. Våra avtal med dessa tredjepartsleverantörer tillåter inte användning av dina personuppgifter för sina egna (marknadsförings) ändamål. I överensstämmelse med tillämpliga lagkrav vidtar vi kommersiellt rimliga åtgärder för att kräva att tredje part skyddar dina personuppgifter på ett adekvat sätt och endast behandlar dem i enlighet med våra instruktioner.
 • Tredje parter vid lagkrav. Vi lämnar också ut dina personuppgifter om utlämnande krävs enligt lag eller i samband med en utredning, krav på lagstiftning, rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller juridisk process som delges oss, eller för att skydda rättigheterna eller säkerheten för webbplatsen, oss eller våra dotterföretag.
 • Tredje parter vid en företagstransaktion. Dessutom kan information om våra kunder, inklusive personuppgifter, avslöjas som en del av en sammanslagning, försäljning, överföring av Wavins tillgångar, förvärv, konkurs eller liknande händelse. 
 • Med samtycke. Vi lämnar också ut information om dig, inklusive personuppgifter till någon annan tredje part, där du har samtyckt eller begärt att vi gör det.  

4. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR AV DINA PERSONUPPGIFTER 

Med förbehåll för efterlevnad av lokala lagkrav kan mottagarna av personuppgifter som beskrivs i avsnitt 3vara placerade i eller utanför ditt eget land, i länder vars lagar om dataskydd kanske inte erbjuder en tillräcklig skyddsnivå jämfört med lagarna i ditt land. Till exempel erbjuder inte alla länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) samma skyddsnivå som inom EES. 


Wavin kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringar från ditt land är tillräckligt skyddade enligt gällande dataskyddslag. När det gäller överföringar till länder som inte tillhandahåller en tillräcklig dataskyddsnivå kan Wavin basera överföringen på lämpliga skyddsåtgärder, till exempel EU-standard avtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen eller andra godkända mekanismer för dataöverföring eller certifiering tillsammans med bindande och verkställbara åtaganden av mottagaren. I varje fall kommer Wavin att granska överföringen och se till att eventuella ytterligare tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att säkerställa att en tillräcklig skyddsnivå tillhandahålls. Du har rätt att få en kopia av all dokumentation som visar lämpliga skyddsåtgärder som har vidtagits genom att göra en begäran med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnitt 10 nedan. 

5. SÄKERHET 

Wavin kommer att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är ordentligt säkrade med lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder, så att de skyddas mot obehörig eller olaglig användning, ändring, obehörig åtkomst eller avslöjande, oavsiktlig eller felaktig förstörelse och förlust.  


Vi vidtar åtgärder för att begränsa åtkomsten till dina personuppgifter till de personer som behöver ha tillgång till dem för ett av de syften som anges i detta meddelande. Dessutom säkerställer vi avtalsmässigt att tredje part som behandlar dina personuppgifter på samma sätt ger konfidentialitet och integritet för dina uppgifter på ett säkert sätt. 

6. FÖRVARING AV DATA 

Vi behåller dina personuppgifter så länge som krävs för att tillgodose syftet för vilket de samlades in och användes (till exempel under den tid som krävs för att vi ska kunna ge dig kundservice, svara på frågor eller lösa tekniska problem), om inte en längre tid är nödvändigt för att uppfylla juridiska skyldigheter (t.ex. skatte- eller juridiska skyldigheter) eller för att försvara ett rättsligt krav. Om du vill få ytterligare information om hur länge vi lagrar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnitt 10nedan och ange din begäran. 

7. DINA RÄTTIGHETER 

Wavin kommer att följa dina sekretessrättigheter i enlighet med alla lokala lagkrav. Varje enskild person kan fråga om arten av de personuppgifter som lagras eller behandlas om honom eller henne av Wavin eller genom en tredje part som godkänts av oss.  


Med förbehåll för de villkor som anges i tillämplig lag i din jurisdiktion har du rätt att få tillgång till, rätt till rättelse, rätt till radering, rätt att begränsa databehandling, rätt att invända mot profilering och din rätt till dataportabilitet.  


I den utsträckning Wavin förlitar sig på sina legitima intressen för att behandla dina personuppgifter har du dessutom rätt att invända mot sådan användning (om inte Wavin antingen kan visa tvingande legitima skäl för användningen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller där vi behöver att behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk). 


Om dina personuppgifter behandlas på grundval av ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, med hjälp av kontaktuppgifterna nedan, utan att det påverkar lagligheten av behandlingen baserat på samtycke innan det återkallas.  


Slutligen, om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du tror att dina dataskyddsrättigheter har kränkts, har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i landet där du bor eller arbetar eller där du tror dina rättigheter har kränkts. 


Om du har några frågor eller om du vill utöva en av dina rättigheter enligt tillämpliga lokala integritetslagar eller lämna invändningar angående behandlingen av dina personuppgifter, använd kontaktuppgifterna i avsnitt 10nedan och ange din begäran.  


Vi kommer att svara på din begäran så snart som möjligt och i överensstämmelse med tillämplig lag. Om en begäran avslås kommer skälet till avslag att meddelas i svaret. 

8. ANDRA WEBBPLATSER 

Vår webbplats kan då och då innehålla länkar till och från tredjepartswebbplatser, till exempel våra affärspartners, sociala medier, filialorganisationer och medlemsförbund. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, observera att dessa webbplatser har sin egen sekretesspolicy och att vi inte tar något ansvar eller ansvar för dessa policyer. Vänligen läs dessa policyer innan du lämnar personuppgifter till dessa webbplatser.   

9. ÄNDRINGAR I DETTA MEDDELANDE 

Detta meddelande kan komma att revideras då och då. Om det handlar om en grundläggande ändring av användningen av dina personuppgifter eller om ändringen på något annat sätt är relevant för dig, kommer vi att se till att information lämnas enskilt till dig. 

10. KONTAKTA OSS 

Om du har några frågor eller funderingar om detta meddelande eller behandlingen av dina personuppgifter i allmänhet, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen skicka ett e-postmeddelande till oss wavin.se@wavin.com och specificera typen av fråga. 


 

BILAGA I 


WAVINS ENTITETER AB Svenska Wavin,


556069-7897, 


016-5410000, wavin.se@wavin.com